Polityka prywatności

INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW RUNOTEX SA

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Runotex SA z siedzibą w Kaliszu.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Przedstawiciele Runotex SA są do Państwa dyspozycji pod następującymi danymi kontaktowymi: adres korespondencyjny: ul. Długosza 11, 62-800 Kalisz adres e-mail: odo@runotex.pl

Jak i w jakim celu zostały pozyskane i są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych następuje dobrowolnie celem realizacji współpracy i prawidłowego wykonania zawartej ze Spółką umowy.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem. Co więcej, obowiązujące przepisy związane z prawem podatkowym i rachunkowością wymagają od Runotex SA przetwarzania tych danych. Kolejną podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Runotex SA, którym jest:

 • kontaktowanie się w celach związanych z realizacją umowy, 
 • kontaktowanie się w celach marketingowo-handlowych,
 • zapewnienie obsługi płatności; 
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; 
 • prowadzenie analiz statystycznych; 
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy?

Dane identyfikacyjne i kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, adres dostawy, numer NIP, numer REGON, numer KRS, numer CEIDG, numer rachunku bankowego, stanowisko, numer telefonu i faxu, adres e-mail, skype), historia zamówień i kontaktów, jak również dane dotyczące wiarygodności płatniczej kontrahenta (o ile zaistnieje potrzeba zebrania takich danych).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa ewentualnie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne. 

Jakie są Państwa prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych?  Gwarantujemy prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający ustalić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo jednak żądać, aby zostały usunięte; dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz, gdy przetwarzanie to odbywałoby się w sposób automatyczny. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach można się sprzeciwić wobec przetwarzania danych?

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, powstaje gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, 
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. 

Komu udostępniane są Państwa dane osobowe?

Dane udostępniane są podmiotom współpracującym przy realizacji transakcji, jak przewoźnicy, operatorzy pocztowi, a także podmiotom zajmującym się finansową obsługą transakcji, księgowością oraz rachunkowością, zaś w wypadku powstania sporu podmiotom profesjonalnie świadczącym pomoc prawną. W szczególnych wypadkach, dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. 

Jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
 • statystycznych i archiwizacyjnych, 
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie.